Біз жатыр мойны обырының алдын ала аламыз!

Біз жатыр мойны обырының алдын ала аламыз!

Ерте вакцинация! Скрининг! Барлық мұқтаж жандарға арналған заманауи терапия!

Prevention Cervical Cancer Week шеңберінде Қазақстанның жетекші мамандары әртүрлі бейіндегі дәрігерлердің кең аудиториясы үшін «Жатыр мойны обырының алдын алудың, диагностикалаудың және емдеудің заманауи әдістері» тақырыбымен ақпараттық-білім беру семинарын өткізді, оның барысында гибридті форматта жатыр мойны обырын диагностикалаудың, емдеудің және алдын алудың заманауи әдістері туралы өзекті ақпаратпен бөлісті. Семинар спикерлері ретінде: Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, «ҚазОжРҒЗИ» АҚ Басқарма Төрайымы, Қазақстан Республикасының онкологтары мен радиологтары қауымдастығының президенті – Диляра Радикқызы Қайдарова; медицина ғылымдарының кандидаты, «Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы» филиалының директоры – Айнагүл Мұқанқызы Қуатбаева; медицина ғылымдарының кандидаты, «ҚазОжРҒЗИ» АҚ онкогинекология орталығының меңгерушісі – Ерлан Қайырлыұлы Кукубасов және МВА, «ҚазОжРҒЗИ» АҚ Басқарма Төрайымының ғылыми-стратегиялық қызмет жөніндегі орынбасары – Оксана Владимировна Шатковская сөз сөйледі. Жатыр мойны обырының, сондай-ақ басқа да онкологиялық аурулардың тиімді алдын алу үшін HPV вакцинация әдісінің өте жоғары әлеуетіне ерекше назар аударылды.

Сонымен қатар, мамандар жергілікті тұрғындарды да ұмытпай, жетекші онколог-гинеколог дәрігердің кеңесін алғысы келетіндердің барлығына есігін айқара ашты.

Бұдан жасалған негізгі қорытынды адамдар жатыр мойны обырының проблемаларына және осы қорқынышты аурудың алдын алу мәселелеріне алаңдайды.

Ал біз, мамандар, осы дерттің алдын алу шаралары, диагностикасы және емдеудің заманауи әдістері туралы хабардарлықты арттыру үшін бар күш-жігерімізді салуға дайынбыз.

We can eliminate cervical cancer!

Early vaccination! Screening! Modern Therapy, for everyone who needs it!

In the framework of Prevention Cervical Cancer Week leading specialists of Kazakhstan conducted for a wide audience of doctors of different profiles an informational and educational seminar “Modern methods of prevention, diagnosis and treatment of cervical cancer” in a hybrid format, during which they shared relevant information on modern methods of diagnosis, treatment and prevention of cervical cancer. The speakers were: Dilyara Kaidarova – MD, PhD, Professor, Academician of NAS RK, Chairman of the Board of JSC “KazIOR”, President of the Kazakhstan Cancer Society; Ainagul Kuatbaeva – PhD, Director of the branch “Scientific and Practical Center for Sanitary and Epidemiological Expertise and Monitoring”; Yerlan Kukubassov – PhD, Head of Oncogynecology Center, JSC “KazIOR” and Oksana Shatkovskaya – MBA, Deputy Chairman of the Board on scientific and strategic activities of JSC “KazIOR”. Special emphasis was placed on the very high potential of HPV vaccination methods for the effective prevention of cervical cancer as well as other cancers.

The specialists also paid special attention to the population, opening their doors to all those who wanted to be examined and receive advice from the leading specialists in oncology and gynecology.

The main conclusion which was made is that people are worried about the problem of cervical cancer and issues of prevention of this dangerous disease. And we, the specialists, are ready to make maximum efforts to raise awareness about preventive measures, diagnosis and modern methods of treatment.

Information and educational seminar:

Modern methods of prevention, diagnosis and treatment of cervical cancer

 

Мы можем устранить рак шейки матки!

Ранняя вакцинация! Скрининг! Современная Терапия, для всех нуждающихся!

В рамках Prevention Cervical Cancer Week ведущие специалисты Казахстана провели для широкой аудитории врачей различного профиля информационно-образовательный семинар «Современные методы профилактики, диагностики и лечения рака шейки матки», в гибридном формате, во время которого поделились актуальной информацией о современных методах диагностики, лечения и профилактики злокачественных новообразований шейки матки. В роли спикеров выступили: Кайдарова Диляря Радиковна – академик НАН РК, председатель правления АО «КазНИИОиР», президент Ассоциации онкологов и радиологов РК; Куатбаева Айнагуль Мукановна – к.м.н., директор филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга»;  Кукубасов Ерлан Каирлыевич – к.м.н., руководитель центра онкогинекологии АО «КазНИИОиР; и Шатковская Оксана Владимировна – MBA, заместитель председателя правления по научно-стратегической деятельности АО «КазНИИОиР» .  Был сделан особый акцент на  высоком потенциале метода вакцинации от HPV для эффективного предотвращения рака шейки матки, а так же других онкологических заболеваний.

Так же специалисты уделили особое внимание населению, открыв свои двери всем тем, кто хотел пройти осмотр и получить консультацию ведущих специалистов – онкогинекологов.

Главный вывод, который был сделан – людей волнует проблематика рака шейки матки и вопросы профилактики этого грозного заболевания. И мы, специалисты – готовы приложить максимальные усилия, для улучшения осведомленности о мерах профилактики, диагностике и современных методах лечения.

Информационно-образовательный семинар:

Современные методы профилактики, диагностики и лечения рака шейки матки