Шатковская Оксана Владимировна Руководитель

Ақпараттық-талдау орталығы ұйымдастыру-әдістемелік бөлімнің (1960ж.) және ісікке қарсы күрестің ғылыми ұйымдастыру зертхананың (1975-2010 жж.) негізінде құрылып, Ауруханалық тіркелім мен Популяциялық тіркелім бөлімдерінен тұрады. Орталық базасында қатерлі ісіктермен сырқаттанушылықтың эпидемиологиялық қырлары бойынша дескриптік зерттеулер жүргізіледі.

Ауруханалық тіркелім бөлімі (Ажмағамбетова А.Е.) медициналық қызмет көрсету барысының анықтығы мен бәсекелік ортаны қалыптастыруды, емделушінің медициналық ұйым мен дәрігерді еркін таңдаудың ҚР аумақтық қағидаларында негізделген. Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінде (БҰДСЖ) институт жұмысын қамтамасыз етеді. Ай сайын ауруханаға жатқызу Порталы арқылы шамамен 700 онкология науқастары тіркеледі. Популяциялық Канцер-тіркелім бөлімі (Сейсенбаева Г.Т.) онкологиялық қызметтің бүкіл жүйесінің өзегі болып табылады. Тіркелімде 140 мыңнан астам онкология науқастары туралы мәліметтері бар (2012 ж.).

Қатерлі ісіктер тіркелімдердің мемлекеттік жүйесінің тұжырымдамасы қатерлі ісіктерді тіркеудің барлық кезеңдерінде ақпаратты талдау, сақтау, жүйелеу, бірыңғайланған жинау әдістерін енгізу арқылы қатерлі ісіктерді мониторингілеу тиімділігін арттыруын көздейді. Канцер-тіркелім ақпараттық құжатты кез келген шарттары бойынша деректер базасын сүзгілеуді, госпитальдік тіркелімдерін ұштастыра отыруды қамтамасыз етіп, нақты уақыт режимдерінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Канцер-тіркелімнің ақпараттық технологияларын қолдануы онкологиялық қызмет көрсеткіштердің талдау негізі болып табылады.

Ажмагамбетова Алия Едгеевна

Ажмагамбетова Алия Едгеевна – руководитель отдела госпитального регистра, который обеспечивает работу института в Единой национальной системе здравоохранения РК (ЕНСЗ), основанной на территориальном принципе свободного выбора пациентом врача и медицинской организации, формировании конкурентной среды и прозрачности процесса оказания медицинских услуг. Ежемесячно в КазНИИОиР госпитализируется около 700 онкологических больных, данные о пролеченных случаях регистрируются в информационные системы: Электронный регистр стационарных больных и Электронный регистр онкологических больных, проводится мониторинг оказания стационарной и стационар замещающей онкологической помощи в условиях Института

Сейсенбаева Гульбахрам Турсуновна

Сейсенбаева Гульбахрам Турсуновна – руководит отделом популяционного канцер-регистра, который является стержнем всей системы онкологической службы. ИС Электронный регистр онкологических больных содержит сведения о более 163 129 тыс. онкологических больных (2016 г). Концепция государственной системы раковых регистров предусматривает повышение эффективности мониторинга злокачественных новообразований путем внедрения унифицированных методов сбора, систематизации, хранения, анализа информации на всех этапах регистрации рака. ИС Электронный регистр онкологических больных обеспечивает стыковку с госпитальными регистрами, фильтрацию базы данных по любым заданным условиям информационного документа и позволяет работать в режиме реального времени, на постоянной основе проводится интеграция ИС Электронный Регистр Онкологических Больных со всеми информационными системами здравоохранения Казахстана, с целью снижения статистических потерь и полноценного анализа.