Об институте

Об институте

Казахский НИИ онкологии и радиологии является ведущим центром по оказанию диагностической и лечебной помощи онкологическим больным в Республике Казахстан, а также клинической базой для подготовки и переподготовки онкологических кадров.

ҚАЗАҚ ОНКОЛОГИЯ ЖӘНЕ РАДИОЛОГИЯ ҒЗИ-НЫҢ МИССИЯСЫ
Онкологиялық аурулардың алдын алуға, ерте диагностикалауға, тиімді емдеуге, оңалтуға және паллиативтік көмек көрсетуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыру арқылы қатерлі ісіктердің ауыртпалығын төмендету, онкология саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қамтамасыз ету,  онкологиялық көмек көрсету үшін мамандарды даярлау және қайта даярлау.

ҚАЗАҚ ОНКОЛОГИЯ ЖӘНЕ РАДИОЛОГИЯ ҒЗИ-НЫҢ КӨРІНІСІ
Ғылыми, клиникалық және білім беру тәжірибесін біріктіре отырып, үлгілі инфрақұрылымы бар әлемдік деңгейдегі жане де халықаралық деңгейде аккредиттелген гылыми-зерттеу институты болу.

Стратегические направления деятельности казахского нии онкологии и радиологии
  • Үздік және көшбасшылық іс-шараларды жүзеге асыруда ең жоғары деңгейге жетуге және денсаулық сақтау саласындағы озық стандарттарға сәйкес келу.
  • Инновация және Шығармашылық қызметтің барлық аспектілерінде жаңа серпінді идеяларды жасауға және қолдануға, сондай-ақ хызметкерлердин интеллектуалдық әлеуетін барынша ашу үшін қажетті жағдайларды қалыптастыру;
  • Жауапкершілік пен Сенімділік халықтың, қызметкерлердің, мемлекеттің үміттерін қанағаттандыруға және тұрақты дамуға бағытталған;
  • Жанашырлық пен Сыйластық онкологиялық науқастар мен олардың отбасыларының физикалық, эмоционалдық, психологиялық жағдайына деген жанашырлық пен құрметтің көрінісін көрсетеді.
  • Науқасқа бағытталған және интеграцияланған тәсіл пациенттердің айналасында шоғырланған ҚазҰҒЗИ даму парадигмасы мен тактикасын көрсетеді.
  • Адалдық пен Ашықтық мүдделі тараптар мен жеке тұлғаларға ашықтық пен объективті есеп беру саясатын көрсетеді.
  • Келісімділік пен Бірлік жалпы мақсаттарға жетудегі барлық компоненттер мен қызмет процестерінің синергетикасы мен жинақталуын көрсетеді.
В институте действуют 5 клинических советов: хирургический, радиологический, химиотерапевтический, диагностический, сестринский.

Клиника развернута на 430 коек, где ежегодно получают лечение более 8500 пациентов. Оказание медицинской помощи охватывает все виды онкологических заболеваний.

В Казахском НИИ онкологии и радиологии функционируют отделения, которые являются единственными в республике по оказанию помощи больным с некоторыми формами злокачественных новообразований. Это отделение опухолей головы и шеи, отделение опухолей костей и мягких тканей, отделение онкоурологии, отделение детской онкологии.

В клинике института выполняется более 1500 в год оперативных вмешательств при всех локализациях опухолей, многие их которых носят органно-сохранный и реконструктивно-пластический характер, только здесь проводится конформная лучевая терапия.

В условиях Казахского НИИ онкологии и радиологии широко используются современные принципы лекарственной терапии злокачественных опухолей, в том числе и высокодозная химиотерапия.
Клиника оснащена современным оборудованием последнего поколения для проведения полноценной, углубленной диагностики и лечения опухолевых процессов. Современные лаборатории института выполняют все виды лабораторных исследований от общеклинических до молекулярно-генетических.

Сеть телемедицины позволяет оказывать дистанционные консультации и проводить клинические разборы со всеми регионами Республики.

Клиника Казахского НИИ онкологии и радиологии является ведущей организацией в Республике Казахстан для оказания диагностической и лечебной помощи онкологическим пациентам, а также клинической базой для подготовки и переподготовки кадров по онкологии и лучевой терапии.

В клинике оказывают консультативно-диагностическую помощь ведущие специалисты РК, в том числе 6 профессоров, 16 докторов медицинских наук,32 кандидатов медицинских наук, 61 специалистов с высшей категорией. Действует 5 клинических советов: хирургический, радиологический, химиотерапевтический, диагностический, сестринский.

Клиника развернута на 430 коек для оказания ГОБМП, где ежегодно получают лечение более 9500 пациентов. Оказание медицинской помощи охватывает все виды онкологических заболеваний. В клинике функционируют отделения, которые являются единственными в оказании помощи больным с данными формами злокачественных новообразований. Это отделение опухолей головы и шеи, отделение опухолей костей и мягких тканей, отделение онкоурологии, отделение детской онкологии. В нашей клинике выполняются самые сложные виды оперативных вмешательств при всех локализациях опухолей до 2500 в год, только здесь проводится высокотехнологичная лучевая терапия (конформная, стереотаксическая, IMRT,IGRT,RapidArc), и высокодозная химиотерапия при злокачественных опухолях, аутологичная трасплантация гемопоэтических клеток костного мозга при гемобластозах.

Клиника оснащена современным оборудованием последнего поколения для проведения полноценной и углубленной диагностики и лечения опухолевых процессов.Современные лаборатории института выполняют все виды лабораторных исследований от общеклинических до молекулярно-генетических. Телемедицинская сеть позволяет оказывать дистанционные консультации и проводить клинические разборы со всеми регионами РК.

Отдел психологической и социальной помощи пациентам оказывает психосоциальную и консультативную помощь пациентам института и организационно-методическую помощь развития данного направления в РК.